ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  5,564 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  620 11.14
เตี้ย  406 7.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  356 6.40
ผอมและเตี้ย  386 6.94
อ้วนและเตี้ย  271 4.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,525 63.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $