ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,509 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,668 11.85
เตี้ย  1,536 6.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,469 6.53
ผอมและเตี้ย  1,119 4.97
อ้วนและเตี้ย  792 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,925 66.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $