ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,402 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,805 9.81
เตี้ย  1,187 6.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,054 5.73
ผอมและเตี้ย  831 4.52
อ้วนและเตี้ย  489 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,036 70.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $