ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  25,335 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,383 9.41
เตี้ย  1,563 6.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,123 8.38
ผอมและเตี้ย  1,228 4.85
อ้วนและเตี้ย  763 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,275 68.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $