ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,015 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,479 11.80
เตี้ย  1,513 7.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,187 5.65
ผอมและเตี้ย  637 3.03
อ้วนและเตี้ย  548 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,651 69.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $