ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,564 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  973 5.87
เตี้ย  468 2.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,714 10.35
ผอมและเตี้ย  263 1.59
อ้วนและเตี้ย  128 0.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,018 78.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $