ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,773 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  962 5.74
เตี้ย  496 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,667 9.94
ผอมและเตี้ย  314 1.87
อ้วนและเตี้ย  124 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,210 78.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $