ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,645 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  998 6.00
เตี้ย  577 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,657 9.95
ผอมและเตี้ย  333 2.00
อ้วนและเตี้ย  149 0.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,931 77.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $