ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  998 6.00
เตี้ย  576 3.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,653 9.94
ผอมและเตี้ย  333 2.00
อ้วนและเตี้ย  149 0.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,923 77.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $