ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,865 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  912 5.41
เตี้ย  538 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,253 7.43
ผอมและเตี้ย  486 2.88
อ้วนและเตี้ย  284 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,392 79.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $