ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,303 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  840 5.15
เตี้ย  747 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,750 10.73
ผอมและเตี้ย  336 2.06
อ้วนและเตี้ย  153 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,477 76.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $