ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,908 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 6.38
เตี้ย  611 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,427 8.44
ผอมและเตี้ย  440 2.60
อ้วนและเตี้ย  357 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,994 76.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $