ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,353 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,447 7.80
เตี้ย  1,555 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,548 8.13
ผอมและเตี้ย  820 2.62
อ้วนและเตี้ย  723 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,260 74.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $