ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,044 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,665 8.58
เตี้ย  1,609 5.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,562 8.25
ผอมและเตี้ย  1,028 3.31
อ้วนและเตี้ย  743 2.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,437 72.27 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $