ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,354 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,477 8.74
เตี้ย  1,498 5.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,246 7.92
ผอมและเตี้ย  978 3.45
อ้วนและเตี้ย  698 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,457 72.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $