ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,031 9.62
เตี้ย  2,205 7.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,462 7.81
ผอมและเตี้ย  998 3.17
อ้วนและเตี้ย  960 3.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,863 69.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $