ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,551 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,901 9.50
เตี้ย  2,120 6.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,379 7.79
ผอมและเตี้ย  1,315 4.30
อ้วนและเตี้ย  930 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,906 68.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $