ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,449 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,537 8.07
เตี้ย  1,754 5.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,304 7.33
ผอมและเตี้ย  1,221 3.88
อ้วนและเตี้ย  1,039 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,594 71.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $