ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,381 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,150 10.04
เตี้ย  2,266 7.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,358 7.51
ผอมและเตี้ย  1,436 4.58
อ้วนและเตี้ย  1,003 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,168 67.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $