ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,701 6.22
เตี้ย  966 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,994 7.30
ผอมและเตี้ย  813 2.98
อ้วนและเตี้ย  587 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,266 77.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $