ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,339 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,915 7.00
เตี้ย  1,111 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,990 7.28
ผอมและเตี้ย  963 3.52
อ้วนและเตี้ย  634 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,726 75.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $