ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,336 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,318 8.48
เตี้ย  1,308 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,112 7.73
ผอมและเตี้ย  878 3.21
อ้วนและเตี้ย  621 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,099 73.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $