ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,843 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,702 6.11
เตี้ย  1,225 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 6.13
ผอมและเตี้ย  954 3.43
อ้วนและเตี้ย  622 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,634 77.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $