ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,085 7.79
เตี้ย  1,102 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,345 8.76
ผอมและเตี้ย  590 2.20
อ้วนและเตี้ย  323 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,315 75.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $