ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,484 8.90
เตี้ย  1,695 6.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,853 6.64
ผอมและเตี้ย  1,412 5.06
อ้วนและเตี้ย  953 3.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,521 69.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $