ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  32,834 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,891 5.76
เตี้ย  1,301 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,790 8.50
ผอมและเตี้ย  879 2.68
อ้วนและเตี้ย  775 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,198 76.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $