ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  32,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,170 6.67
เตี้ย  1,398 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,657 8.16
ผอมและเตี้ย  957 2.94
อ้วนและเตี้ย  780 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,584 75.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $