ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  32,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,673 8.18
เตี้ย  1,619 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,535 7.76
ผอมและเตี้ย  1,163 3.56
อ้วนและเตี้ย  1,052 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,623 72.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $