ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  32,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,673 8.18
เตี้ย  1,619 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,527 7.74
ผอมและเตี้ย  767 2.35
อ้วนและเตี้ย  1,052 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,027 73.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $