ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,982 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,145 6.50
เตี้ย  1,557 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,430 7.37
ผอมและเตี้ย  938 2.84
อ้วนและเตี้ย  695 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,217 76.46 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $