ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  32,614 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,276 6.98
เตี้ย  1,308 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,679 8.21
ผอมและเตี้ย  874 2.68
อ้วนและเตี้ย  697 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,780 75.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $