ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,814 8.52
เตี้ย  1,808 5.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,489 7.54
ผอมและเตี้ย  1,457 4.41
อ้วนและเตี้ย  1,043 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,414 70.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $