ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,685 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,266 7.15
เตี้ย  1,399 4.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,691 8.49
ผอมและเตี้ย  894 2.82
อ้วนและเตี้ย  688 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,747 74.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $