ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,775 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,610 8.21
เตี้ย  1,532 4.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,725 8.58
ผอมและเตี้ย  1,028 3.24
อ้วนและเตี้ย  743 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,137 72.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $