ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,478 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,179 10.10
เตี้ย  2,050 6.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,813 8.94
ผอมและเตี้ย  1,299 4.13
อ้วนและเตี้ย  945 3.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,192 67.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $