ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  31,083 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,442 7.86
เตี้ย  1,444 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,928 9.42
ผอมและเตี้ย  1,008 3.24
อ้วนและเตี้ย  735 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,526 72.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $