ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,690 8.47
เตี้ย  1,966 6.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,497 7.86
ผอมและเตี้ย  1,608 5.06
อ้วนและเตี้ย  1,128 3.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,871 68.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $