ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,322 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,471 6.59
เตี้ย  912 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,956 8.76
ผอมและเตี้ย  623 2.79
อ้วนและเตี้ย  681 3.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,679 74.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $