ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,731 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,953 8.99
เตี้ย  1,091 5.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,850 8.51
ผอมและเตี้ย  803 3.70
อ้วนและเตี้ย  660 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,374 70.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $