ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,410 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,156 7.04
เตี้ย  749 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,241 7.56
ผอมและเตี้ย  686 4.18
อ้วนและเตี้ย  620 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,958 72.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $