ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,755 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,171 7.43
เตี้ย  629 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,722 10.93
ผอมและเตี้ย  390 2.48
อ้วนและเตี้ย  491 3.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,352 72.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $