ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  23,123 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,863 8.06
เตี้ย  1,326 5.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,068 8.94
ผอมและเตี้ย  980 4.24
อ้วนและเตี้ย  703 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,183 69.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $