ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  32,445 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,193 6.76
เตี้ย  1,182 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,162 9.75
ผอมและเตี้ย  821 2.53
อ้วนและเตี้ย  817 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,270 74.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $