ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,864 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,939 9.22
เตี้ย  1,533 4.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,198 10.04
ผอมและเตี้ย  1,154 3.62
อ้วนและเตี้ย  891 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,149 69.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $