ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,082 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,751 9.15
เตี้ย  1,416 4.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,859 9.50
ผอมและเตี้ย  1,094 3.64
อ้วนและเตี้ย  779 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,183 70.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $