ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,377 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,491 7.69
เตี้ย  1,298 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,882 8.90
ผอมและเตี้ย  940 2.90
อ้วนและเตี้ย  1,223 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,543 72.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $