ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  29,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,346 7.88
เตี้ย  1,090 3.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,795 9.38
ผอมและเตี้ย  678 2.28
อ้วนและเตี้ย  553 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,328 74.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $