ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,353 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,654 7.96
เตี้ย  1,411 4.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,754 8.26
ผอมและเตี้ย  1,193 3.58
อ้วนและเตี้ย  1,231 3.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,110 72.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $