ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,044 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,794 7.46
เตี้ย  955 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,624 10.91
ผอมและเตี้ย  1,526 6.35
อ้วนและเตี้ย  889 3.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,256 67.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $