ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,343 5.60
เตี้ย  808 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,827 7.62
ผอมและเตี้ย  597 2.49
อ้วนและเตี้ย  546 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,844 78.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $