ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,963 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,637 6.83
เตี้ย  785 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,999 8.34
ผอมและเตี้ย  541 2.26
อ้วนและเตี้ย  704 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,297 76.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $