ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,236 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,357 5.60
เตี้ย  787 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,772 7.31
ผอมและเตี้ย  599 2.47
อ้วนและเตี้ย  869 3.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,852 77.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $