ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,190 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,083 8.61
เตี้ย  985 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,973 12.29
ผอมและเตี้ย  1,362 5.63
อ้วนและเตี้ย  1,246 5.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,541 64.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $