ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,474 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,559 6.37
เตี้ย  1,070 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,007 8.20
ผอมและเตี้ย  964 3.94
อ้วนและเตี้ย  848 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,026 73.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $