ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  866 5.43
เตี้ย  496 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,375 8.63
ผอมและเตี้ย  273 1.71
อ้วนและเตี้ย  299 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,628 79.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $