ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,799 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  988 6.25
เตี้ย  569 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,342 8.49
ผอมและเตี้ย  472 2.99
อ้วนและเตี้ย  370 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,058 76.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $